Üleriigiline planeering "Eesti 2050" lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm

Kaardirakendus on illustratiivne vaade valikule planeeringus käsitletavatest teemadest. Kuvatav info annab aimu praegusest Eesti ruumikasutusest.Eesmärk ei ole dubleerida erinevaid riiklikke andmekogusid vaid neid üleriigilise planeeringu teemade lõikes täiendada.

Rakendus koosneb teemade kaupa grupeeritud kihtidest, mida on võimalik alajaotuse "KIHID" alt ükshaaval või korraga sisse/välja lülitada (kihi nimetuse ees olevale kolmnurgale klõpsates avanevad ka alamkihid, kihi nimetuse järel olevale ristile vajutades lülituvad kõik kihid välja). Samuti saab olulisemaid andmestikke kaardile lülitada infopaneelil teemavaldkondi sirvides.

Kaardipilti on võimalik sisse/välja suumida, kasutada mõõtmistööriistu pindala ja kauguse mõõtmiseks ning otsida asukohti aadressi või katastritunnuse järgi.


Sisukord

  1. Kliima
  2. Julgeolek ja turvalisus
  3. Asustus
  4. Tehniline taristu
  5. Transpordivõrgustik
  6. Väärtuslikud maastikud, põllumajandusmaad ja rohevõrgustik
  7. Maapõueressursid

1. Kliima

Kliima on üleriigilise planeeringu katusteema, mis mõjutab läbivalt ka teisi valdkondi.

Peamiseks fookuseks on temaatiliste suuniste andmine elukeskkonna kliimamuutustega kohandamiseks, arvestades parimat teadmist ruumikasutust mõjutavatest teguritest nagu tormi-, üleujutus- ja erosiooniriskid ja soojussaared. Samuti käsitletakse kliimapoliitika eesmärkide ellu viimise ruumilisi mõjusid.

Keskmise temperatuuri muutus

Olulisemad CO2 punktallikad

Üleujutuse riskipiirkonnad


2. Julgeolek ja turvalisus

Julgeolek ja turvalisus on üleriigilise planeeringu katusteema, mis mõjutab kogu Eesti ruumilist arengut ja valdkondade tulevikusuundumusi.

Üleriigilises planeeringus käsitletakse nii välis- kui sisejulgeoleku ruumivajadusi ja turvalise elukeskkonna tagamiseks vajalikke suuniseid nii päästeteenuste kui ligipääsetavuse osas.

Konstaablipunktid, päästekomandod, varjumiskohad, kaitseväe radari piirangud ja riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndid


3. Asustus

Asustuse arengu suunamine on üleriigilise planeeringu peamine ülesanne.

Planeering annab suuniseid linnaliste asustusalade ja hajaasustuse iseloomu, teenuste võrgustiku ja elu- ja ettevõtluskeskkonna ruumivajaduste kujundamiseks.

Rahvastiku tihedus

Tööränne

Haridusasutused

Toidupoed (koos 30 minuti jalgsikäigu areaalidega) ja bensiinijaamad

Kultuuriasutused

Kultuurimälestised

2018-2022.a ehitusload elamute püstitamiseks

RMK puhkekohad ja matkarajad


4. Tehniline taristu

Tehnilise taristu ruumilised arenguvajadused ja seosed asustuse arenguga on üleriigilise planeeringu teema, mille raames käsitletakse nii energeetika, gaasi- kui sidevarustusega seonduvaid arenguperspektiive kooskõlas asustuse arengusuundumustega.

Elektrituulikud, päikesepargid ja elektri põhivõrk

Gaasivõrgustik


5. Transpordivõrgustik

Transpordivõrgustik ja laiemalt kogu liikuvuse valdkond toetab asustuse arengut.

Üleriigiline planeering annab suuniseid ja põhimõtteid erinevate maismaa- ja meretranspordi liikide võrgustike arendamiseks ja liikuvuse ning asustuse arenguvajaduste omavahelise kooskõla leidmiseks.

Liiklustiheduse muutus riigimaanteedel

Raudteejaamad koos 30 minuti jalgsikäigu areaalidega

Ühistransport (väljumiste arv päevas)

Laevade liiklustihedus


6. Väärtuslikud maastikud, põllumajandusmaad ja rohevõrgustik

Üleriigilise planeeringu raames arvestatakse väärtustega. Siia alla kuuluvad väärtuslikud maastikud, elurikkus, roheline võrgustik ja väärtuslikud põllumajandusmaad.

Nende teemade käsitlus on laiapõhjaline, arvestatakse nii loodus- kui ka inimkeskkonna vajadustega ja määratakse põhimõtted väärtuste säilimiseks ning nende alade ruumiliseks arenguks.

Väärtuslikud maastikud

Väärtuslikud põllumajandusmaad

Roheline võrgustik

Põldude ökoloogiline seisund

Kaitstavad loodusobjektid


7. Maapõueressursid

Väärtuste alla liigituvad ka maapõue varad, mille kasutamisele antakse üleriigilises planeeringus üldised suunised.

Maavarad

Põhjavesi

Nõunik

Anna Semjonova
anna.semjonova@agri.ee
+372 5860 5422

Meedia

Kady-Ann Sutt
kady-ann.sutt@agri.ee
+372 5847 0287

Otsing
Otsing
Responsive image
Logi sisse