Materjalid

Üldplaneeringu ja KSH eelnõu avalik väljapanek 13.07.2022 - 16.08.2022.

Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Kehtna ja Rapla valla üldplaneeringute alusuuring