Materjalid

Kehtna Vallavolikogu kehtestas 20.06.2023 otsusega nr 1-2/91 Kehtna valla üldplaneeringu


VANEMAD MATERJALID

Üldplaneeringu avalik väljapanek 15.06.2022 - 25.07.2022

Planeering ja KSH eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks

Planeeringu ja KSH eelnõu avalik väljapanek 02.08.2021 - 10.09.2021

Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Kehtna ja Rapla valla üldplaneeringute alusuuring

Üldplaneeringu heakskiitmine