Veekaitse valdkonnas pakub Hendrikson DGE koostöös paljude ekspertide ja organisatsioonidega laiaulatuslikke veeökosüsteemiteenuseid. Teostame veemajanduskavade, uuringute, eksperthinnangute, vee erikasutuslubade ja muid veeökosüsteemidega seotud teenuseid.

Pakume järgmisi veekaitse-alaseid teenuseid:

  • veemajanduskava ja nende alushinnangute -inventuuride koostamine;
  • veekogude seisundi (jõgede-järvede veekvaliteet ja vee-elustik) uuringud ja seisundihinnangud;
  • veekogude paisutamisega seotud uuringud ja hinnangud (nt paisude ja paisjärvede seisundi hinnangud, kalapääsude kavandamine ja mõjuhinnangud, vee erikasutuslubade taotlused);
  • veekogude hoolduse ja korrashoiu alased konsultatsioonid (nt veekogude saneerimine, loodusliku veerežiimi taastamine, mõjuhinnangud);
  • veekogudega seonduvate kaitseväärtuste kaitseplaneerimisega seotud konsultatsioonid (nt kaitsekorralduskavade koostamine);
  • merealade planeerimine;
  • merega piirneva taristu planeerimine/projekteerimine ja KSH/KMH (näiteks sadamad, terminalid, tuulikupargid).

Detailsete tehniliste lahenduste väljatöötamisel oleme teinud koostööd mitmete inseneribüroodega nii Eestis kui kaugemal.