Hendrikson & Ko pakub:

  • Natura hindamise kõikide etappide läbiviimist ja korraldamist
  • Natura aladele arendustegevuste kavandamise konsultatsiooni

Natura hindamine on kavade ja projektidega kaasneva mõju hindamine rahvusvaheliselt kaitstavatele Natura 2000 loodus- ja linnualadele (nn Natura alad) ning nende kaitse-eesmärkidele. Natura hindamine koosneb erinevatest etappidest: eelhindamine, asjakohane ehk täishindamine ning erandi tegemine.

Eelhindamisel selgitatakse välja kavandatava tegevuse tõenäolised ebasoodsad mõjud. Nende põhjal analüüsitakse, kas protsessis on vaja liikuda täishindamise etappi ning tehakse kindlaks KMH/KSH algatamise vajadus. Täishindamisel hinnatakse arendustegevuse mõju Natura ala kaitse-eesmärkidele ja vajadusel töötatakse välja mõju leevendavad meetmed. Erandi tegemise protsess on vajalik nende projektidega, mille puhul esineb leevendamatu ebasoodne mõju, kuid tegevuse elluviimine on oluline üldsuse jaoks ülekaalukatel esmatähtsatel põhjustel. Praktikas piirduvad hindamised enamasti kas eel- või täishindamisega.

Üleeuroopalise Natura 2000 loodus-ja linnualade võrgustiku eesmärk on moodustada sidus ökoloogiline kaitsealade süsteem, kus tagatakse haruldaste ja ohustatud lindude, loomade, taimede ning nende elupaikade või kasvukohtade säilimine ja soodne seisund. Natura alade kaitse-eesmärkide tagamiseks viiakse Natura (täis)hindamine läbi kõikide kavandatavate tegevuste (kavad, planeeringud, projektid jne) puhul, mis tõenäoliselt avaldavad mõju mõne Natura ala kaitse-eesmärkidele. Natura hindamisel seatakse alati esikohale looduskaitselised eesmärgid, st ükski kavandatav tegevus ei tohi Natura alade loodusväärtusi kahjustada. Otsustaja (nt planeeringu kehtestaja või ehitusloa väljastaja) peab olema otsuste tegemisel selles veendunud. Seda veendumust aitab kujundada Natura hindamine andes vajalikku informatsiooni kavandatud tegevuse võimaliku keskkonnamõju ja selle leevendamise meetmete kohta. Natura hindamise tulemused on seega aluseks arendustegevuse võimalikkuse otsustamisel, nt planeeringute kehtestamisel, ehituslubade väljastamisel jne.

Natura hindamise põhimõtted tuginevad Euroopa Liidu loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) artikli 6 lõigetel 3 ja 4. Eesti seadusest tulenevalt viiakse Natura hindamine läbi keskkonnamõju hindamise menetluse raames. Natura hindamine tugineb Eestis Natura hindamise juhendmaterjalile „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis”, mille koostamisel osalesid ka Hendrikson & Ko Natura hindamise eksperdid. Lisaks kasutatakse hindamisel mitmeid Euroopa Komisjoni loodusdirektiivi rakendamise, mh Natura hindamise juhendmaterjale.

Natura hindamise etappide korrektne ja kvaliteetne läbiviimine aitab kavandada tegevusi Natura võrgustiku kaitse-eesmärke arvestades ja loob paremad eeldused mõjuhindamise protsessi sujuvaks läbimiseks. On ka olukordi, mil juba Natura eelhindamisel selguvad kavandatava tegevuse konfliktid Natura kaitse-eesmärkidega ning sellega seotult kavandatud tegevuse või mõne selle osa elluviimise keerukus või perspektiivitus. See teave võimaldab arendajal teha otsuseid tegevuse edasise kavandamise osas ning ressursse otstarbekalt planeerida.

Hendrikson & Ko ekspertidel on pikaajaline kogemus Natura eel- ja täishindamiste läbiviimisel väga paljude erinevate valdkondade ja eri tasemetel kavandatavate tegevustega (nt arengukavad, üldplaneeringud, teemaplaneeringud, detailplaneeringud, taristuprojektid (elektriliinid, maanteed, raudteed) jne). Natura erandi protsessi menetlusi on Eestis koostamisel vaid mõned üksikud. Neist ühe korraldamise ja koostamise kogemus on Hendriksoni ekspertidel.