Eelhindamine

Eelhinnangud on mõeldud eeskätt otsustajale (kohalik omavalistus, ametid), nende vajadus tuleneb keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust (KeHJS). Eelhinnang tuleb otsustajal koostada juhul, kui keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole seadusega otseselt nõutud, aga kui tuleb langetada kaalutletud otsus KMH või KSH algatamise või algatamata jätmise kohta. Vastav juhendmaterjal: KMH/KSH eelhindamise juhend otsustaja tasandil, sh Natura eelhindamine.

Eelhindamisi teeme nii KMH kui ka KSH algatusotsustuse protsessi eel:

  • keskkonnamõju eelhindamine;
  • keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamine.

Eelhinnangu koostamine on üks meie keskkonnaosakonna põhiteenustest. Eelhinnang selgitab välja kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva võimaliku keskkonnamõju ja selle ulatuse. Vajadusel nähakse ette leevendavad meetmed negatiivse keskkonnamõju minimeerimiseks ja/või vältimiseks. Töö järeldusena anname soovituse keskkonnamõju (strateegilise) hindamise algatamise või mitte algatamise ja negatiivsete mõjude vältimise osas. Aruannet saab otsustaja tugimaterjalina kasutada KMH või KSH algatamise vajalikkuse hindamisel.