Linnaruumilise analüüsi kasulikkus

Linnalise ala väljaarendamine on vastutusrikas ülesanne, mille täitmise edukus sõltub suuresti hästiseatud sihtidest, mis omakorda põhinevad tõhusal analüüsil. Meie linnaruumiliste konsultatsiooniteenuste nimekiri koosneb erinevatest analüüsidest, mille omavaheline kombineerimine sõltub konkreetse arendusprojekti vajadustest ja asukoha eripäradest. Linnaruumiline analüüs kätkeb endas erinevate mõjurite analüüsimist.

Arendusprojekti eripära arvestavad analüüsid aitavad määrata kavandatava arenduse iseloomu, tuues välja arenguplaani ruumilised eelised ja puudujäägid, kaardistades võimalusi ja kitsaskohti. Analüüsitulemustega arvestamine võimaldab hoiduda lühinägelikest investeeringuotsustest. Väljatoodavad argumendid on hästi kasutatavad planeerimis­protsessis, muutes kaalutlusotsuste langetamise otsustajale lihtsamaks.

 

Linnaruumiline analüüs Hendrikson DGE-lt

Analüüsipaketi paneme kokku tellija vajadusi ja võimalusi arvestades. Järgnevas tabelis väljatoodud analüüse saab läbi viia varieeruvas täpsusastmes, samuti on võimalik analüüse omavahel kombineerida. Tööde teostamisel peame tähtsaks efektiivsust ja korrektsust, mille tagab tihe koostöö erinevate osapoolte vahel. Läbiviimisel tugineme riiklikele ruumiinfo andmekogudele.

Hendrikson DGE pakutavad linnaruumilised analüüsid

  Nimetus Sisu lühikirjeldus Miks vaja?
1. Arendusprojekti välised mõjutegurid ja globaalne kontekst Linna- ja rahvastiku­geograafiliste arengu­suundumuste (jätkusuutlik linnaruum, elulaadieelistused, liikuvus, rahvastiku vananemine ja selle mõju linnakorraldusele) ülevaade koos kohapõhiste järeldustega. Positsioneerib arendusprojekti laiematest suundumustest lähtuvalt, aitab valida suurima potentsiaaliga arengusuuna
2. Arendusprojekti ruumiline sobivus majandustegevuse korralduseks Asukoha ja esialgse arendusidee kooskõla majandustegevuseks vajalike ruumiliste parameetritega, soovitused erinevate majandusharude arendamisvõimaluste osas. Annab kaalutlusi konkreetse majandusharu arendamiseks
3. Tihedusanalüüs Arendusala paigutus linnaruumis – elanike tihedusanalüüs rahvaloenduse ruumiandmete põhjal. Tiheduse transekti meetodil põhinev ruumilise sobivuse analüüs. Hoonestustiheduse variandid seostatult elulaadieelistustega, ülevaade variantide linnaruumilistest plussidest-miinustest. On argumentide koguks kavandatava tiheduse põhjendamisel planeeringu­protsessis
4. Kogukonnamärgise väljatöötamine Kogukonnale aktsepteeritava jätkusuutliku lahenduse põhjenduste kogum tuginedes säästva planeerimise põhimõtetele, mis sarnaselt keskkonna­märgisega kinnitab kavandatava arenduse kvaliteeti. Kvaliteedimärk kavandatavale arendusele, mida saab kasutada nii otsustus- kui turundus­protsessis
5. Arendusala ruumianalüüs a)     ala ruumilised väärtused ja võimalused b)     kitsaskohad ja takistused c)     ala vaadeldavus d)     linnaruumi kihistused (elanike vanusgrupid, üüriturg, müra, välisõhu kvaliteet jmt) e)     lähipiirkonda planeeringutega kavandatud olulisemate objektide ülevaade f)      kõrgemalseisvatest arengu­dokumentidest tulenevate suuniste ülevaade g)     aktuaalsete linna arendusplaanide ülevaade (sh suhtlus linnavalitsusega) Andmekogu ala ruumiväärtustest ja –kitsaskohtades, mis aitab täpsustada arendusideed ning välja töötada toimivat lahendust planeerimise ja projekteerimise käigus
6. Arendusala laiema piirkonna ruumistruktuur a)    olulisemate funktsioonide kaardistus b)    olulisemate liikumise sihtmärkide ja liikumisvoogude kaardistus c)    liikumistõkete ja piirangute kaardistus Funktsionaalne pilt laiemast piirkonnast arendusprojekti iseloomu konteksti sobitamiseks
7. Arengustsenaariumid Eelnevate analüüside tulemusi arvesse võttev erinevate arendus­variantide väljatöötamine, visualiseerimine ja plusside-miinuste väljatoomine. Aitab valida arengusuunda, täpsustada arendusprojekti iseloomu
8. Visualiseerimine Kavandatava arendusprojekti, selle eri osade ja eri staadiumite tutvusta­miseks vajalike materjalide koostamine. Võimalikud on erinevad infoedastusviisid pliiatsijoonisest 3D skeemideni. Igal viisil on omad eelised, mida pikaajalise planeerimis­kogemuse põhjal oskame hästi välja tuua. Tutvustusmaterjal otsustajatele, rahastajatele, huvilistele, naabritele ja laiemale avalikkusele
9. Kaasava planeeringuprotsessi ülesehitus Osalusplaneerimise põhimõtteteid järgivate kohapõhiste soovituste väljatöötamine tõhusa planeerimis­protsessi ülesehituseks ja läbi­viimiseks. Tuuakse välja võimalike osalejate ja kaasatavate loetelu koos soovitustega, milliseid meetodeid osalusplaneerimiseks kasutada. Hõlbustab planeeringu koostamise protsessi, tõstab soovitud tulemustele jõudmise tõenäosust. Ruumi-alase teadlikkuse ja kogukonnaühiskonna tähtsuse tõusu ajastul töötab turundus­meetmena.

Lisaks eelpool loetletule pakub Hendrikson DGE liikuvusanalüüside ja –kavade koostamist.

Näiteid

Ülevaatlik 3D skeem (tarkvara ArcGIS 3D Analyst), mis visualiseerib Tallinna linna kõrghoonete teemaPILTplaneeringust tulenevat võimalikku kõrghoonete ala, maksimaalset teemaplaneeringus lubatud hoonestus-kõrgust ja arendatava ala paigutust koos olemasoleva hoonestusega.

Inimmõõtmelise linnaruumi kavandamisel on USAs kasutusel nn hoonestustiheduse transekti meetod. Meetodi abil saab leida linnaruumiliselt sobivaima iseloomu kavandatavale arendusprojektile. On üheks aluseks nö vormipõhisel lähenemisel ruumilisele planeerimisele, kus reguleeritakse linnalist vormi, kuid lahtisemaks jäetakse võimalikud kasutusviisid ehk sihtotstarbed. Vt pikemalt http://formbasedcodes.org/definition/. Allikas: Local Government Commission, Sacramento, CA

Visualiseerimine infomaterjalis

Arendusprojektide avalikkusele tutvustamisel on otstarbekas kasutada võimalikult inimsõbralikku ja üheselt mõistetavat infomaterjali. Võimalike stsenaariumite visualiseerimine pliiatsijooniste või akvarellidena mõjub usaldustäratavalt ja aitab kavandatavaid hoonestusmahte realistlikult ette kujutada. Detailiderohke joonistus on illustratsioon, mitte ametlik planeeringujoonis, kuid omab avalikkusega suheldes suurt väärtust.