Keskkonnamüra on seotud paljude arendustegevuste ja olukordadega. Hendrikson DGE teeb erinevaid müraalaseid uuringuid:

  •  modelleerimine eritarkvaraga;
  •  eksperthinnangute koostamine;
  •  mõõtmiste korraldamine;
  • strateegilised mürakaardid ja müra vähendamise tegevuskavad – koostatakse kõrge liikluskoormusega maanteede ning suuremate linnade kohta
  • suurte infrastruktuuriobjektide mürauuringud (nt KSH või KMH raames) – maanteed, lennuväljad, tuuleelektrijaamad, autospordirajad, tööstusobjektid;
  • detailplaneeringute mürahinnangud koos mürakaartide ning müraprognoosiga
  • erineva suurusega arendusprojektide ja planeeringute mürauuringud;
  • konsultatsioonid (sh. müraalast seadusandlust puudutavad nõuanded);
  • vibratsiooni hinnangud.

Mürakaartide ja eksperthinnangute koostamisel lähtume EÜ direktiividest ning kehtivast seadusandlusest.

Kasutame oma töös tunnustatud keskkonnamüra modelleerimise spetsiaaltarkvara SoundPLAN (Braunstein+Berndt GmbH), mis vastab Euroopa Liidu keskkonnamüra direktiivi nõuetele ehk tarkvara on sobilik strateegiliste ning siseriiklike mürakaartide koostamiseks.

Näiteid mürakaartidest ja tehtud töödest

Marek Bamberg