Riskianalüüs on protsess, milles defineeritakse ja analüüsitakse potentsiaalsete looduslike ja inimtegevuse poolt tekitatud ebasoovitavate sündmuste põhjuseid ning nende poolt kaasa toodud tagajärgi.

Viime läbi järgmisi töid:

 • Riskianalüüsi teostamine
  (ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõttele)
  – koostöös ettevõttega konkreetse riskianalüüsi koostamiseks parima meetodi valimine (kvalitatiivne, kvantitatiivne, poolkvantitatiivne), sh ohtude identifitseerimise meetodi (HAZOP, PPA vms) ning riskimaatriksi valik
  – ohtude väljaselgitamine ning nendest lähtuvate võimalike õnnetusstsenaariumite uurimine ja kirjeldus
  – õnnetuste toimumise tõenäosuse ning tagajärgede raskuse ja ulatuse hinnang ja kirjeldus. Õnnetuse tagajärgede hindamisel tuuakse välja mõju inimeste elule ja tervisele, varale, keskkonnale ning elutähtsa teenuse toimepidevusele
  – riskimaatriksi põhjal riskide hindamine, riskiklassi määramine ja riskide järjestamine
  – õnnetusest lähtuvate ohualade väljaselgitamine ning ohualasse jäävate ohustatud objektide tuvastamine
  – kasutusel olevate või planeeritavate ohutusmeetmete (tehnilised kontrollid, koolitused, dubleerivad süsteemid, seire, jne) analüüs

Ohualade ulatuse väljaselgitamine ja ohualasse jäävate objektide tuvastamine toimub lähtuvalt ettevõttes kasutatavast kemikaalist ja käitlemise viisist. Ohualade leidmiseks teostatakse arvutused USA Keskkonnakaitse Agentuuri poolt koostatud vabatarkvaraga ALOHA ja/või Sisekaitseakadeemias professor Andres Talvari ja Urmas Paejärve poolt välja töötatud Exceli rakendusega (vedelkütuste puhul).

Hendrikson DGE teostab perspektiivse suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskide hindamist mahus, mida võimaldab teha olemasolev informatsioon kavandatava objekti kohta.