Väga paljud ettevõtted vajavad erinevaid keskkonnalubasid, et saada õigus kasutada loodusressursse.

Hendrikson DGE pakub erinevate lubade koostamist:

  • Keskkonnakompleksluba ehk IPPC-luba (Integrated Pollution Prevention and Control) taotlevad suure keskkonnamõjuga ettevõtted. Kompleksluba eeldab parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamist ja Hendrikson DGE pakub tuge parima võimaliku tehnika taseme määramisel. Komplekslubade koostamisel tugineme tööstusheite seaduse nõuetele ning järgime Keskkonnaameti koostatud juhendmaterjale. Meie pikaajalise kogemustepagasiga eksperdid aitavad ettevõtetel hinnata lähteolukorra aruande koostamise vajadust ja koostada lähteolukorra aruandeid.
  • Vee erikasutusluba (veeluba) – Vee erikasutusloa taotluse koostamisel nõustame nii taotluse koostamise kui edasise menetlusprotsessi käigus.
  • Õhusaasteluba – õhusaasteloa taotluse lahutamatu osa on saasteallika(te)st välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt ehk LHK projekt.
  • Jäätmeluba.
  • Pakume ka tuge loataotluste ning lähteolukorra aruande (LOA) koostamisel.