Detailplaneeringu koostamine – Hendrikson DGE. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneeringu olemasolul või selle koostamise kohustuse korral on detailplaneering ka ehitusprojekti koostamise aluseks. Planeeringu koostamise korraldaja on kohalik omavalitsus.

Detailplaneeringute koostamine on Hendrikson DGE üks pikaajalisemaid teenuseid. Detailplaneeringute osakonda juhib Tarmo Zernant, assistent on Malle Alvela. Tallinna kontoris töötavad Nadja Bruk ja Jekaterina Jelizaveta Sibul; Tartus Jaana Veskimeister, Liisi Ventsel, Merlin Kalle ja Kaili Ojaperv.

Tarmo Zernant
+372 503 3065
tarmo@dge.ee

Tellides detailplaneeringu koostamise professionaalidelt, saavutad sujuva protsessi

Detailplaneeringu vajadus

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus. Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ning vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks. Detailplaneeringu olemasolul või selle koostamise kohustuse korral on detailplaneering ka ehitusprojekti koostamise aluseks.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus. Eestis juurdunud praktika kohaselt koostavad detailplaneeringuid valdavalt konsultatsioonifirmade, milliste hulka kuulub ka Hendrikson DGE, planeerijad. Detailplaneeringu koostamine ja klientide nõustamine on Hendrikson DGE üks põhitegevusaladest. Konsultandina pakume planeerimisalast teenust alates nõustamisest kuni valmis lahendusteni – nii detailplaneering Tallinnas kui ka mujal Eestis saab professionaalselt koostatud.

Detailplaneeringu koostamine

Hendrikson DGE planeerijad teevad erineva iseloomuga detailplaneeringuid üle Eesti, sh tööstus-, äri-, logistika- ja elamualad ning tuulepargid, miljööväärtuslikud- ja puhkealad, lennuväljad, sadamad jm. Kõik detailplaneeringu koostamised on meile samavõrra tähtsad, olgu need suure- või väikesemahulised. Planeeringulahenduse väljatöötamisel teeme eelnevalt põhjaliku analüüsi, koostame selle põhjal vajalikud planeeringudokumendid ja juhime kogu protsessi parima lahenduse leidmisel. Hendrikson DGE-s tehtud detailplaneeringute nimekirja lühike väljavõte annab ülevaate meie tööpõllust igas Eesti piirkonnas.

Professionaalsed planeerijad

Hendrikson DGE detailplaneeringute osakonna planeerijatel on erialane pädevus ja töökogemus. Tänu pidevale firmasisesele koostööle üldplaneerijate, keskkonnaekspertide ja kartograafidega suudame lahendada kõige erinevamaid planeeringute koostamisel tekkida võivaid probleeme.

Pikaajalise töökogemuse tulemusel tunneme hästi menetlemise korraldamise aspekte. Hendrikson DGE-l on esindused nii Tallinnas kui Tartus, kus töötavad kogemustega spetsialistid Merlin Kalle, Jaana Veskimeister Liisi Ventsel, Nadja Bruk, Jekaterina Jelizaveta Sibul ja Kaili Ojaperv.

Konsultandi roll detailplaneeringu protsessis

Detailplaneeringu koostamine toimub etapiti, mille käigus Hendrikson DGE konsultandina tutvub planeeringuala asukohaga kohapeal, vaatab läbi vajaliku dokumentatsiooni ning teeb tekstilise kui graafilise analüüsi. Analüüsi tulemusi arvestades algab planeeringulahenduse koostamine.

Planeeringulahendus, mis koosneb seletuskirjast, joonistest ja vajalikest skeemidest komplekteeritakse ning esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele ülevaatamiseks. Koostöös omavalitsuse, huvitatud isiku, asjasse puutuvate ametkondade ja planeeringuala naabrite vt isikutega tehakse vajadusel planeeringulahenduses korrigeerimised. Sellele järgnevad konsultandi tegevused detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamiseni.

Detailplaneeringu koostamise hind

Detailplaneeringu koostamise maksumus sõltub väga paljudest asjaoludest, alates koostamise eesmärgi vastavusest üldplaneeringule ja võimalike kitsenduste ulatusest kuni kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuseni. Hendrikson DGE hinnapakkumise koostamisel analüüsib läbi kõik vajalikud ja võimalikud tegevused, sh tutvub üldplaneeringu jm arvestamisele kuuluva dokumentatsiooniga. Põhjaliku hinnapakkumise alusel on kliendil võimalik saada ülevaade töö mahust ja ajalisest kulust. Sõltuvalt töö sisust, antakse pakkumise koostamisel ka soovitusi optimaalse tegevuse läbiviimiseks, mis hoiaks kokku kliendi aega ja raha.

Detailplaneeringu tellimine

Meie planeerimis-spetsialistid teevad kvaliteetse töö ja tagavad Teile sujuva protsessi. Hinnapäringud saatke palun aadressile dge@dge.ee. Detailplaneeringute osakonna assistent koorideneerib päringutele vastamise.