Puhtama keskkonna nimel otsitakse erinevaid taastuvenergia lahendusi. Olgu selleks siis tuule või päikeseenergia. Enamlevinud tööd on seotud tuule- ja päikeseenergia tootmisega aga meil on kogemusi ka akumulatsioonisüsteemide ja ülekandesüsteemidega, näiteks vesinikul baseeruvad süsteemid või hüdroakumulatsioonilahendused. Meie roll protsessis on eelkõige planeerimise ja keskkonnakorraldusega seonduvad küsimused, tehnilisi ja majandusküsimusi aitame lahendada heade partnerite abil.

Näiteid tuulikuparkide kavandamisel pakutavatest teenustest:

  • tuulikuparkide üld-, teema- ja detailplaneeringud, vajadusel koos keskkonnamõju hindamisega;
  • eelhinnangud olulisemate mõjude varajaseks väljaselgitamiseks;
  • tuulikutele sobiva ja optimaalse asetuse määramine, lähtudes negatiivse mõju minieerimisest elamualade läheduses ning tuuleressursi efektiivsest kasutamisest;
  • tuulikupargist lähtuva müra modelleerimine ja mürakaartide koostamine;
  • varjutamise modelleerimine ja hinnang, varjutamise kaartide ja varjukalendri koostamine;
  • kavandatavate tuulikute visualiseeringud (fotomontaažid) tuulikute rajamise järgselt  kujuneva maastikupildi illustreerimiseks.

Visualiseeringuid on võimalik esitada ka panoraampiltidena 360° vaatenurgaga.