Väga paljud ettevõtted vajavad erinevaid keskkonnalubasid, et saada õigus kasutada loodusressursse.

Hendrikson DGE pakub erinevate lubade koostamist:

  • kompleksluba (keskkonnakompleksluba ehk IPPC-luba) –  taotlevad suure keskkonnamõjuga ettevõtted, eeldab parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamist.
  • vee erikasutusluba – Vee erikasutusloa taotluse koostamisel nõustame nii taotluse koostamise kui edasise menetlusprotsessi käigus.
  • välisõhu saasteluba – välisõhu saasteloa taotluse lahutamatu osa on saasteallika(te)st välisõhku  eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt ehk LHK projekt.
  • jäätmeluba
  • pakume ka tuge loataotluste ning lähteolukorra aruande (LOA) koostamisel