Hendrikson DGE viib läbi liikuvusuuringuid ja koostab liikuvuskava asutustele ja ettevõtetele, et aidata vähendada organisatsiooni kliimamõju läbi transpordisaaste vähendamise. Samuti aitab säästva liikuvuse kava panustada töötajate paremasse tervisesse ja vähendada nii tööandja kui töötaja kulutusi transpordile. Liikuvusuuring viiakse läbi koos organisatsiooni kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälje hindamisega, mis on üks esimesi samme ettevõtete ja asutuste kliimamõju vähendamisel.

Probleemid nagu liiklusõnnetused, müra, õhusaaste, loodusressursside ammendumine ja ligipääsmatus teenustele on otseselt seotud praeguse transpordikorraldusega. Planeerides inimeste ja kaupade liikumisi otstarbekalt ja säästvalt, saame luua puhtama, ohutuma ja tervislikuma elukeskkonna. Samuti panustate nii õiglase transpordisüsteemi loomisele, kus kõigil, vaatamata rahalistest või füüsilistest piirangutest, on võimalik liikuda neile sobival viisil. Läbi säästva liikuvuse arendamise saab Teie ettevõte võtta ühiskondliku vastutuse (CSR – Corporate Social Responsbility).

Mida liikuvusuuring ja liikuvuskava koostamine sisaldab?

Asutuste ja ettevõtete liikuvusuuringu läbiviimisel uurime töötajate ja külastajate liikuvuse tänaseid mahte ja liikumisviiside jaotust ning kaardistame tegurid, mis takistavad või soodustavad täna erinevate liikumisviiside kasutamist töötajate kodu ja töökoha vahelistel liikumistel.  Liikuvuskava koostamisel pakume välja nii korralduslikud meetmed (näiteks „rattaga tööle“ päeva organiseerimine või sõidujagamisteenuse rakendamine), kui ka füüsilised meetmed (näiteks rattaringlus ühistranspordi peatusest). Koostöös asutuse esindajatega paneme paika sihid ja eelarve liikuvuskava elluviimiseks ja tulemuste mõõtmiseks.

Varasemalt oleme liikuvusuuringu ja liikuvuskava koostanud näiteks Ministeeriumite ühishoonele ja Tallinna Ülikoolile.

KHG inventuuri rakendamine liikuvusuuringu raames

Hendrikson DGE aitab ettevõtetel ja asutustel hinnata organisatsiooni kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälge. Seeläbi saab tuvastada ettevõtte suurimad KHG heitkogused ning hakata teadlikult tegelema kliimamõju vähendamisega. KHG inventuuri koostades juhindume rahvusvahelisest GHG Protocol standardist (Greenhouse Gas Protocol).

Liikuvus ja transport kuuluvad GHG Protocol alusel mõjualadesse ehk skoobidesse, täpsemalt skoop 1 ja skoop 3 alla. Skoop 1 alla kuulub kaupade ja inimeste transport asutuse sõidukitega. KHG heide tuleneb siinjuures sõidukite kütuste kasutamisest (nt bensiin, diisel, maagaas). Skoop 3 alla kuuluvad töötajate tööreisid ning tööle-koju liikumine. Tööreiside alla kuulub töötajate aasta jooksul tehtud tööreiside KHG heide, kasutades sõiduvahendeid, mis ei ole organisatsiooni omanduses või kontrolli all (sh lennukid, rongid, bussid jm). Töötajate tööle-koju liikumise KHG heite alla arvestatakse erinevaid sõidukeid, sh ühistransport ja isiklik auto.

KHG inventuuri tulemuste kohta valmib aruanne ja ülevaatlik tabel, mille alusel koostame koostöös Teie ettevõttega tegevuskava, sh liikuvuskava, et vähendada Teie ettevõtte või asutuste KHG heidet ja parendada töötajate liikumisvõimalusi.