Kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine ehk KHG jalajälg on kõige olulisem samm organisatsiooni kliimamõju vähendamisel. Aitame organisatsioonil hinnata ja arvutada tekkivat kasvuhoonegaaside jalajälge. Juhindume rahvusvahelisest GHG Protocol standardist, mida kasutatakse ettevõtte süsiniku jalajälje mõõtmisel. Esmalt koostame KHG inventuuri, kuhu kogume kõik andmed KHG heitkoguste kohta (KHG tekkekohad, tegevused ning heitkogused). Teiseks arvutame kogutud andmete põhjal organisatsiooni KHG jalajälje. Arvutamiseks kasutame meiepoolt väljatöötatud KHG arvutamise tööriista. Edasi koostame KHG jalajälje aruande, kuhu koondame KHG inventuuri ning süsiniku jalajälje tulemused. Aruandes analüüsime ning pakume välja erinevaid praktilisi soovitusi ja võimalusi, kuidas vähendada edaspidi KHG jalajälge.

Lisaks organisatsiooni süsiniku jalajälje arvutamisele koostame ka toote süsiniku jalajälje arvutusi – loe toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD) ning olelusringi kohta lähemalt siin.

Organisatsiooni KHG jalajälg – miks hinnata?

Organisatsiooni KHG jalajälje mõõtmine ja sellega tegelemine on oluline nii keskkonna kui ka organisatsiooni perspektiivis. See annab mitmeid eeliseid ja lisaväärtusi, näiteks annab turueelise, kuna tarbijad on teadlikumad ning eelistavad aina enam keskkonnasõbraliku mõtteviisiga ettevõtteid ja tooteid. Samuti saate teada, milline on teie ettevõtte või toote keskkonnamõju ning saab tuvastada ettevõtte/tootmise kitsaskohad. Teades oma ettevõtte KHG jalajälge väärtust, saab hakata teadlikult tegelema ettevõtte ja toodete KHG jalajälje vähendamisega. Loome teile ka teekaardi, kus paneme kirja konkreetsed soovitused, kuidas ettevõttes süsiniku jalajälge vähendada.

Lisaks on KHG jalajälje hindamine päevakajaline, kuna Euroopa Liidu ettevõtete kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) kohaselt peavad ELis tegutsevad suurettevõtted avaldama edaspidi jätkusuutlikkusega seotud informatsiooni (sh keskkond, sotsiaalvaldkond, juhtimine, ehk ESG aspektid) ning panema paika strateegia, kuidas vähendada süsiniku jalajälge. Aruandluskohustus hõlmab ettevõtteid, kus on üle 250 töötaja ja käive vähemalt 40 miljonit eurot ja/või vähemalt 20 miljoni euro väärtuses varasid (loe rohkem siin).

KHG inventuuri koostamine

KHG jalajälje arvutamiseks ja hindamiseks koostame esmalt KHG inventuuri, kuhu kogume kõik andmed teie organisatsiooni KHG heitkoguste kohta (st tegevused, KHG tekkekohad ning heitkogused). KHG inventuuri andmed jagame standardist lähtuvalt 3 skoobi alla:

* Skoop 1 – otsesed emissioonid ettevõtte poolt omatud või kontrollitud allikatest (nt ettevõtete sõidukid, energia tootmine kohapeal)
* Skoop 2 – kaudsed heited, mis tulenevad sisseostetud energiast (nt sisseostetud elekter, soojus ja jahutus)
* Skoop 3 – kõik muud kaudsed heited, mis tekivad ettevõtte erinevate tegevuste tõttu (nt sisseostetud tooted, kontoritehnika, ja -sisustus, töötajate transport töö-kodu marsruudil, ärireisid, jäätmeteke jm).

KHG arvutamise tööriist

Pärast kasvuhoonegaaside inventuuri koostamist (mille raames paneme kirja, kus tekivad organisatsioonil KHG heited), koostame teie organisatsiooni spetsiifilise KHG arvutamise tööriista, kuhu koondame kõik KHG inventuuri andmed. Seejärel arvutame välja teie süsiniku jalajälje ning saame teada, kus tekivad suurimad KHG heitkogused. Arvutused peegeldavad ühte tegevusaastat. Tööriista abil saab vaadelda KHG jalajälge nii erinevate skoopide lõikes kui ka tegevuste/allikate lõikes (nt kui suur on KHG jalajälg sisseostetud elektrienergial, tööreisidel, tööle-koju sõidul, kontoritehnikal, jäätmetel, sisseostetud materjalidel, nt printimispaber, kohv jm). Tööriist jääb teile ka edaspidiseks organisatsiooni-siseseks kasutamiseks.

KHG jalajälje aruanne ning süsiniku vähendamise teekaart koos soovitustega

Edasi koostame KHG jalajälje aruande, kuhu koondame KHG inventuuri andmed ning süsiniku jalajälje arvutuse tulemused (st millised on organisatsiooni KHG heitkogused, kus tekivad suurimad KHG heited jm). Neid andmeid analüüsides koostame süsiniku jalajälje vähendamise teekaardi, kus pakume välja erinevaid praktilisi soovitusi ja võimalusi, kuidas vähendada edaspidi KHG jalajälge, st milliseid teie tegevusi saab optimeerida või ära jätta ning kus on võimalik hoida kulusid kokku. Teekaart on kooskõlas ettevõtte jätkusuutlikkuse eesmärkidega ning arvestades organisatsiooni füüsilisi piiranguid.

Teekaarti saame koostada ka vastavalt mõnele spetsiifilisele teemavaldkonnale, näiteks liikuvuse teekaart (loe liikuvusuuringu kohta lähemalt siin).

Uuri meie abil välja oma organisatsiooni KHG jalajälg, saa praktilisi soovitusi-ideid jalajälje vähendamiseks ning saavuta oma jätkusuutlike tegevustega turueelis ning kokkuhoid. Kirjuta meile, meie eksperdid vastavad hea meelega teie küsimustele ja annavad teile asjakohast nõu!