KMH  ja KSH

Keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on üheks enimrakendatavaks (sh rahvusvaheliselt) keskkonnakorralduslikuks tööriistaks. Seda kasutatakse nii taristu kavandamisel, tööstusettevõtete arendamisel, tegevuslubade väljaandmisel kui ka näiteks elamupiirkondade planeerimisel. Hendrikson DGE-s on mitu litsentseeritud KMH ning KSH hindamise õigusega eksperti. Meie KSH juhteksperdid vastavad KeHJS-is sätestatud juhteksperdi pädevusnõuetele. Kogu protsessi vältel toimub vahetu koostöö arendajatega ja projekteerijatega, et leida säästva arengu seisukohast parim lahendus.

Viime läbi ka keskkonnamõju eelhindamisi.

2017. aastal Keskonnaministeeriumi väljaantud Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat ütleb: “Keskkonnamõju hindamine, sealhulgas keskkonnamõju strateegiline hindamine, on üks olulisematest töövahenditest, millega prognoosida ja ennetada inimtegevusega kaasnevat ebasoodsat mõju looduskeskkonnale ja selle kaudu inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju hindamisel nii strateegilisel kui projekti tasemel on ebasoodsaid mõjusid ennetav ja teadvustav, mõjude kumuleeruvust arvestav ja keskkonnale soodsate lahendusteni jõudmisel oluline roll. Seetõttu on keskkonnamõju hindamisest, sh KSH-st, kujunenud säästva arengu kontseptsiooni rakendamise põhiline töövahend.”

Hendrikson DGE teenused KOVidele keskkonnamõju hindamise protsessis

  • KMH/KSH algatamise vajaduse hindamine. Edasise protsessi edukus sõltub sageli oluliselt projekti või planeeringu alguses tehtavate otsuste ja hinnangute kvaliteedist. Siinkohal on oluline nii menetlusprotsess, kui eelhinnangute sisuline kvaliteet. Konsulteerime omavalitsusi seaduse korrektse järgimise osas ja koostame vajadusel eelhindamise aruandeid. Hästi tehtud eelhindamine aitab sageli vältida või suunata oluliselt pikemat ja kallimat KMH/KSH protsessi.
  • Samuti pakume detailsemaid eriuuringuid, mille vajalikkus keskkonnamõjude eelhinnangute käigus selgub. Vajalike eriuuringute läbiviimine tagab, et kohalikul omavalitsusel on otsustajana piisavalt informatsiooni KMH/KSH (mitte)algatamise otsuse tegemiseks.
  • Kui olulise mõju esinemist ei saa eelhinnangu ja selle käigus tehtavate uuringutega välistada ja läbi tuleb siiski viia täismahus mõjuhindamise protsess, oleme valmis konsulteerima, kuidas viia mõjuhindamine läbi optimaalselt, keskendudes eelkõige olulistele küsimustele. Oluline roll on siinkohal kvaliteetse KMH programmi / KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisel.
  • Kogu mõjuhindamist puudutava protsessi vältel oleme valmis osapooli (sh kohalikke omavalitsusi) konsulteerima menetluslikes ja õiguslikes küsimustes. Koolitust ja/või jooksvat konsulteerimist (tunnihinna alusel) oleme valmis pakkuma nii osapoolte juures kohapeal kui ajasäästlikumalt Skype konverentskõne vahendusel.
  • Lisaks fikseeritud hinnaga konsultatsioonidele pakume ka tunnihinna põhist lähenemist, mis vähendab omavalitsusele ajakulu riske ja aitab lahendada erinevad küsimused ja probleemid efektiivselt ning operatiivselt vastavalt reaalsele vajadusele.