Planeeringu algatamise otsus on menetlustoiming, mille vaidlustamine on rohkem piiratud. Planeeringu algatamata jätmise otsus on haldusakt.

Detailplaneeringu algatamise otsuse vaidlustamine on pigem välistatud. Kuna tegemist on menetlustoiminguga, siis selle vaidlustamine on võimalik vaid erandjuhtudel: (1) kui menetlustoiming rikub iseseisvalt ja tulevasest haldusaktist sõltumatult kaebaja materiaalseid õiguseid; VÕI (2) kui menetlustoimingu õigusvastasus tingib vältimatult kaebaja õigusi rikkuva haldusakti andmise tulevikus. Kohtupraktikast tulenevalt on DP algatamise vaidlustamine väga piiratud.

Detailplaneeringu algatamata jätmise vaidlustamine toimub haldusaktide vaidlustamise üldkorras. Isik võib esitada KOV-le vaide HMS § 71 lg 1 alusel või halduskohtule kaebuse HKMS § 44 lg 1 alusel.