Detailplaneeringute algatamine

Kas detailplaneeringu ja KSH algatamine või mittealgatamine on vaidlustatav?

Planeeringu algatamise otsus on menetlustoiming, mille vaidlustamine on rohkem piiratud. Planeeringu algatamata jätmise otsus on haldusakt. Detailplaneeringu algatamise otsuse vaidlustamine on pigem välistatud. Kuna tegemist on menetlustoiminguga, siis selle vaidlustamine on võimalik vaid erandjuhtudel: (1) kui menetlustoiming rikub iseseisvalt ja tulevasest haldusaktist sõltumatult kaebaja materiaalseid õiguseid; VÕI (2) kui menetlustoimingu õigusvastasus tingib vältimatult kaebaja õigusi rikkuva haldusakti andmise tulevikus. Kohtupraktikast tulenevalt on DP [...]

2024-03-08T14:53:43+02:008. märts 2024|Detailplaneeringud, Detailplaneeringute algatamine|

Kas detailplaneeringu algatamine on kohalikule omavalitsusele kohustuslik?

Kohalik omavalitsus ei ole kohustatud algatama detailplaneeringu koostamist. Detailplaneeringu algatamine on kaalutlusotsus, mis tähendab, et igal juhul tuleb hinnata konkreetse olukorra üksikasju. Seadus toob näitliku loetelu, millal võib KOV jätta DP algatamata – näiteks vastuolu avalike huvidega või olukorrad, kus planeeringu elluviimine pole võimalik. KOV võib jätta planeeringu algatamata ka muudel põhjustel, kuid selline otsus peab olema kaalutletud, mille raames peab KOV arvestama [...]

2024-03-11T14:01:47+02:008. märts 2024|Detailplaneeringud, Detailplaneeringute algatamine|
Go to Top