Kohalik omavalitsus ei ole kohustatud algatama detailplaneeringu koostamist. Detailplaneeringu algatamine on kaalutlusotsus, mis tähendab, et igal juhul tuleb hinnata konkreetse olukorra üksikasju. Seadus toob näitliku loetelu, millal võib KOV jätta DP algatamata – näiteks vastuolu avalike huvidega või olukorrad, kus planeeringu elluviimine pole võimalik. KOV võib jätta planeeringu algatamata ka muudel põhjustel, kuid selline otsus peab olema kaalutletud, mille raames peab KOV arvestama avalikke huve ja detailplaneeringu algatamise taotleja põhjendatud huve.

Kui otsus ei ole piisavalt kaalutletud ja põhjendatud, võib kohus otsuse tühistada. Seejuures peavad põhjendused lähtuma algatamata jätmise alusest. Näiteks olukorras, kus isik taotleb üldplaneeringut muutva DP algatamist, võib KOV jätta DP algatamata juhul, kui toob otsuses välja kaalutlused, miks ÜP-d muutva detailplaneeringu algatamine ei ole põhjendatud, mitte pelgalt need kaalutlused, miks taotletav DP on ÜP-ga vastuolus.