Tehnovõrgu rajamine

Kuidas rajada tehnovõrk, kui naaber pole tema kinnisasjale detailplaneeringuga ettenähtud tehnovõrgu rajamisega nõus?

Tehnovõrgu talumiskohustuse seadmine võib toimuda kahel viisil: sundvalduse või servituudi seadmisega. Sundvalduse seadmine toimub üksnes avalikes huvides. Isikul, kelle õigusi rikutakse, on õigus taotleda, et kohalik omavalitsus algataks kinnisasjale tehnorajatise kasutamiseks vajaliku sundvalduse seadmise või sundvõõrandamise. Sundvalduse tekkimiseks ei pea tegema kannet kinnisturaamatusse – selle seab KOV oma haldusaktiga, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes. Servituudi seadmiseks ei pea esinema avalikku huvi, [...]

2024-03-26T15:43:43+02:0026. märts 2024|Tehnovõrgu rajamine|

Kas tehnovõrgu vajaduse märkimine detailplaneeringusse annab õiguse rajada naabri kinnisasjale tehnovõrk?

Ei, tehnovõrgu ja sellega seotud servituudi seadmise vajaduse märkimine detailplaneeringusse ei anna veel õigust ehitada see naabri kinnisasjale ilma naabri nõusolekuta. Detailplaneeringusse servituudi märkimine ei tähenda veel servituudi olemasolu, kuid tähendab selle seadmise vajadust. Siiski ei tähenda see, et servituut igal juhul seatakse, sest see ei pruugi olla asjaõigusseaduse mõistes võimalik ja põhjendatud. Seda põhjusel, et KOV kui DP koostaja ei anna [...]

2024-03-26T15:36:25+02:0026. märts 2024|Tehnovõrgu rajamine|
Go to Top