Tehnovõrgu talumiskohustuse seadmine võib toimuda kahel viisil: sundvalduse või servituudi seadmisega.

Sundvalduse seadmine toimub üksnes avalikes huvides. Isikul, kelle õigusi rikutakse, on õigus taotleda, et kohalik omavalitsus algataks kinnisasjale tehnorajatise kasutamiseks vajaliku sundvalduse seadmise või sundvõõrandamise. Sundvalduse tekkimiseks ei pea tegema kannet kinnisturaamatusse – selle seab KOV oma haldusaktiga, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

Servituudi seadmiseks ei pea esinema avalikku huvi, kuid selle seadmine eeldab kande tegemist kinnistusraamatusse. Kui naaberkinnisasja omanik ei ole servituudi seadmisega nõus, võib servituudi seadmisest huvitatud isik esitada vastava hagi kohtusse. Selleks peab ta näitama, et (1) servituut on vajalik tema kinnisasja eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks ja (2) tehnorajatise ehitamine ei ole naaberkinnisasja kasutamata võimalik või põhjustab ülemääraseid kulutusi.