Ei, tehnovõrgu ja sellega seotud servituudi seadmise vajaduse märkimine detailplaneeringusse ei anna veel õigust ehitada see naabri kinnisasjale ilma naabri nõusolekuta. Detailplaneeringusse servituudi märkimine ei tähenda veel servituudi olemasolu, kuid tähendab selle seadmise vajadust. Siiski ei tähenda see, et servituut igal juhul seatakse, sest see ei pruugi olla asjaõigusseaduse mõistes võimalik ja põhjendatud. Seda põhjusel, et KOV kui DP koostaja ei anna selles küsimuses lõplikku hinnangut.