Seadused ei defineeri privaatsuse mõistet. Kohtupraktika lähtub privaatsuse mõiste sisustamisel sellest, mis ei ole käsitletav privaatsusena. Nii on näiteks kohus leidnud, et privaatsusena ei ole käsitletav vara vähenemine ega tulust ilmajäämine.

Tavaliselt tuginevad aga privaatsuse argumendile naabrid, kes muretsevad oma vaate, miljöö või õueala avaruse pärast. Kohus on selgitanud, et naabril ei ole õigust nõuda, et tema kinnistu kõrvale ehitamist ühelgi juhul ei lubata. Naaber peab taluma ehitiste rajamist, mis on lubatud planeeringuga ja sobib ümbrusse ning on ka muidu õiguspärane.

Samuti ei ole naabrile avara vaate ja õueala õhulisuse tagamine linnakeskuses kaalukad argumendid piiramaks kinnisasja vaba kasutamise õigust. Linnas asuva eluruumi omanik ei saa eeldada, et tema akendega külgnevale tühjale krundile kunagi midagi ei ehitata ja et vaadet tema aknast üldse ei piirata. Naaber ei saa keelata teisele kinnisasjale ehitamist ainuüksi seetõttu, et talle ei meeldi, et keegi tema kinnisasja läheduses elaks.

Kokkuvõttes, miljöö ja olemasoleva keskkonna säilimine iseenesest pole subjektiivsete õigustena kaitstavad väärtused. Samas kui muudatustest tulenevad kahjulikud mõjutused ületavad teatud piiri, võib see rikkuda naabri õigusi ja olla aluseks detailplaneeringu tühistamiseks.