Hendrikson DGE-s teeme mõjuhindamisi erinevatel teemadel. Eesti oli üks esimesi Euroopa Liidu liikmeid, kellele anti ülesandeks koostada Euroopa Komisjoni juhise Do No Significant Harm (DNSH) põhjal Eesti taastekava analüüs. Põhimõtteliselt on taastekava eesmärk vaadata üle Euroopa Liidu toetuse dokumendid koroonakriisi ületamiseks ja sellest toibumiseks. Hendrikson & Ko roll DNSH analüüsis oli hinnata taastekava rahadest kavandavate meetmete vastavust kliima leevendamisele, kliimamuutustega kohanemise, ringmajanduse jm põhimõtetega. Eesti taastekava on jaotatud 6 erinevasse valdkonda: olulisemad investeeringud on seotud ettevõtte rohe- ja digipöördega, lisaks ka E-riik, energeetika ja energiatõhusus, säästlik transport ning tervishoid ja sotsiaalkaitse. Taastekavaga on planeeritud näiteks:

  • Investeerida energiasalvestuse pilootprojekti, korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe tõstmisesse, elektrivõrgu tugevdamisesse, tööstusaladel keskkonnasäästlikku energiatootmise edendamisesse
  • Transpordivaldkonnas soovib Eesti taasterahastu abil investeerida säästva liikuvusega seotud raudtee- ja trammiliiklusse
  • Digipöörde raames soovib Eesti toetada investeeringuid ettevõtete protsesside digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks
  • Rohevaldkonna investeeringutega rahastatakse uuenduslike ja ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõttu, ent ka bioressursside väärindamist ning vesinikutehnoloogiate pilootprojekte
  • Ning lõpetuseks on oluline rõhutada, et panustades ühe keskkonnaeesmärgi saavutamisse, ei tohi sellega seotud tegevus põhjustada negatiivset mõju teistele eesmärkidele.