PlanS § 140 lg 1 kohaselt võib DP või selle osa tunnistada kehtetuks kui: DP kehtestamisest on möödunud vähemalt 5 aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima (p 1)

VÕI

planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda (p 2).

Riigikohus on selgitanud, et PlanS § 140 lg 1 punktid 1 ja 2 on alternatiivsed alused.

Seega ei pea DP kehtetuks tunnistamisega ootama hetkeni, mil on möödunud 5 aastat kehtestamise otsuse tegemisest, vaid DP või selle osa võib kehtetuks tunnistada samuti juhul, kui planeeringu koostamise korraldaja (KOV) või kinnistu omanik soovivad planeeringu elluviimisest loobuda PlanS § 140 lg 1 p 2 alusel.

PlanS § 140 lg 1 p 2 ei välista DP elluviimisest loobumist ja DP kehtetuks tunnistamist ka siis, kui hoone ehitamisega on alustatud või kui ehitis on suures osas või täielikult valmis ehitatud. PlanS § 140 lg 1 p-s 1 sätestatud tingimus, et DP ei tohi olla asutud ellu viima, ei laiene olukorrale, kus kinnistu omanik või KOV soovivad ise DP või selle osa kehtetuks tunnistada PlanS § 140 lg 1 p 2 alusel.

Lubatav ei ole DP kehtetuks tunnistamine PlanS § 140 lg 1 p 2 alusel üksnes eesmärgil seadustada tagasiulatuvalt senist ebaseaduslikku ehitustegevust. See oleks vastuolus sätte eesmärgiga.