Materjalid

Lüganuse Vallavolikogu võttis vastu 29.06.2023 otsusega nr 114 Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi aruande. Vastuvõtmisega kinnitatakse sobivaim asukoht kavandatava biotoodete tootmiskompleksi püstitamiseks (Põhja ala).


VANEMAD MATERJALID

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik väljapanek


Biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks vastavalt PlanS § 105 lõikele 1


Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatus seisuga 2.08.2022


Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatuse avalikustamise tulemused

Avaliku väljapaneku jooksul 1.02.-1.04.2022 esitatud arvamused eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta koos vastusseisukohtadega on toodud alljärgnevas dokumendis.


Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse dokument seisuga 27.01.2022.

Tagasi