karmen

About Karmen

This author has not yet filled in any details.
So far Karmen has created 18 blog entries.

Kas detailplaneeringuga on võimalik seada täiendavaid tingimusi, mis ei tulene otseselt seadusest?

Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuulub kohaliku tasandi ruumiline planeerimine (nn planeerimisautonoomia). Riigikohus on selgitanud, et planeerimisautonoomia ehk planeerimisvõim on kohaliku omavalitsuse üksuse õigus otsustada, kas ja millisel viisil lahendada ruumilise planeerimise küsimusi oma territooriumil. Seega ongi üheks detailplaneeringute ja üldplaneeringute ülesandeks reguleerida kohaliku tasandi elu ehk kohaliku ruumi kasutamist täpsemalt. Sellest tulenevalt võib kohalik omavalitsus näiteks otsustada, et ta reguleerib enda planeeringutest täiendavalt müraga [...]

2024-03-08T12:55:01+02:008. märts 2024|Detailplaneeringud|

Mis asjaoludega ja kahjunõuetega tuleb arvestada DP kehtetuks tunnistamise olukorras?

Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse alus. DP tekitab  kinnistuomanikule õigustatud ootuse, et tal on vähemalt lähiaastate jooksul pärast DP kehtestamist mõistlik võimalus DP-s sätestatud krundi ehitusõigus realiseerida. „Lähiaastaid“ väljendab PlanS § 140 lg 1 p 1, s.o „5 aastat“. Samuti on sel seos üldplaneeringu ülevaatamise kohustusega, mis on iga 5 aasta tagant. Kohtupraktikas on selgitatud, et arendaja peab arvestama, et lähiaastate möödumisel [...]

2024-03-08T11:04:22+02:008. märts 2024|Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, Detailplaneeringud|

Millal võib teha DP kehtetuks tunnistamise otsuse?

PlanS § 140 lg 1 kohaselt võib DP või selle osa tunnistada kehtetuks kui: DP kehtestamisest on möödunud vähemalt 5 aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima (p 1) VÕI planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda (p 2). Riigikohus on selgitanud, et PlanS § 140 lg 1 punktid 1 ja 2 on alternatiivsed alused. Seega ei pea [...]

2024-03-08T11:03:58+02:008. märts 2024|Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, Detailplaneeringud|

Kuidas toimub detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine KOV poolt?

Loetleme järgnevalt erinevad sammud, mis tehakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel küsimuse lahendamisel KOV poolt. DP kehtetuks tunnistamise menetluse võib KOV algatada kas omaalgatuslikult või puudutatud isiku taotlusel. DP võib kehtetuks tunnistada, kui on täidetud PlanS § 140 lg-tes 1 ja 2 sätestatud tingimused. KOV peab koostama DP kehtetuks tunnistamise eelnõu ning seejärel tuleb see kooskõlastada samade asutustega ja anda võimalus arvamuse avaldamiseks samadele asutustele ja isikutele, keda seadus kohustab [...]

2024-03-08T15:09:05+02:008. märts 2024|Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, Detailplaneeringud|

Kas detailplaneeringu ja KSH algatamine või mittealgatamine on vaidlustatav?

Planeeringu algatamise otsus on menetlustoiming, mille vaidlustamine on rohkem piiratud. Planeeringu algatamata jätmise otsus on haldusakt. Detailplaneeringu algatamise otsuse vaidlustamine on pigem välistatud. Kuna tegemist on menetlustoiminguga, siis selle vaidlustamine on võimalik vaid erandjuhtudel: (1) kui menetlustoiming rikub iseseisvalt ja tulevasest haldusaktist sõltumatult kaebaja materiaalseid õiguseid; VÕI (2) kui menetlustoimingu õigusvastasus tingib vältimatult kaebaja õigusi rikkuva haldusakti andmise tulevikus. Kohtupraktikast tulenevalt on DP [...]

2024-03-08T14:53:43+02:008. märts 2024|Detailplaneeringud, Detailplaneeringute algatamine|

Hendrikson DGE pädevust tõstab täiendav KMH juhteksperdi litsents

Teatame uhkusega, et Hendrikson DGE töötajale Katri Järveküljele on väljastatud keskkonnamõju hindamise (KMH) juhteksperdi litsents! (KMH0165) 🌍💚 Katri on pikaajalise kogemusega keskkonnaekspert, kes kuulub Hendrikson DGE meeskonda enam kui 10 aastat. Oma töös keskendub keskkonnaseisundi ja -mõjude hindamisele ning abistab ettevõtteid keskkonnalubade taotlemisega. Südamelähedasemaks valdkonnaks peab Katri jäätmekäitlust ning ringmajandust. Lähemalt saab Katri kohta lugeda siit. Jätkame koos teekonda jätkusuutliku tuleviku suunas! [...]

2024-03-04T11:33:37+02:004. märts 2024|Uudised|

Kerksus ja julgeolek ruumilises planeerimises – VASABi seminar

Kuidas kerksuse ja julgeoleku teemasid ruumilises planeerimises lahti harutada? Üle poolesaja osaleja erinevatest riikidest jagas oma mõtteid nii planeerimisstruktuuride muutmise vajadusest kui konkreetsetest meetmeprogrammidest Läänemereregiooni riikide planeerimiskoostöö platvormi VASAB veebiseminaril. Avaettekandes andis kasulikke soovitusi pika-ajalises strateegilises planeerimises toimivate meetodite kohta Turu ülikooli Tuleviku-uuringute keskuse direktor Toni Ahlqvist.  Meie üldisema planeerimise osakonna juhataja ja juhtiv planeerimisekspert Pille Metspalu tutvustas Eesti vaadet, keskendudes uuele [...]

2024-02-29T15:43:40+02:0029. veebr. 2024|Uudised|

Hendrikson DGE ja advokaadibüroo AB RASK ühendasid jõud

Ruumikonfliktide ennetamine ja lahendamine ning samuti aina keerukamad sõlmed  keskkonnateemades vajavad senisest laiapõhjalisemaid teadmisi ja kogemusi. Klientidele parima võimaliku teenuse pakkumiseks sõlmisid Hendrikson DGE ja advokaadibüroo RASK strateegilise koostöökokkuleppe. Meie koostöö aluseks on ühised väärtused - ruumikvaliteet, keskkonnasõbralikkus, jätkusuutlikkus ja õiguskindlus. Jagame omavahel spetsiifilist oskusteavet ja ekspertide mitmekesiseid kogemusi, võtame ette ühiseid projekte ja koolitusi. Eesmärk on läbi meie spetsialistide omavahelise igapäevase suhtluse tagada teabe [...]

2024-02-22T10:40:17+02:0022. veebr. 2024|Uudised|
Go to Top